Cmentarz parafialny
parafiazabnica.pl
zabnica.artlookgallery.com/

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Żabnicy

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 3. Cmentarz jest miejscem świętym, spoczynku osób zmarłych oraz miejscem modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną opieką. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.
 4. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy złożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 5. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu a w szczególności; usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.
 6. Zarządca cmentarza pobiera opłaty za wyżej wymienione prace według aktualnie obowiązującego cennika.
 7. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.
 8. Za miejsce cmentarne /grób, grobowiec/pobierane są opłaty na okres 20 lat.
 9. Opłacający miejsce cmentarne staje się dysponentem grobu i otrzymuje imienne pisemne potwierdzenie wpłaty od administratora cmentarza.
 10. Każdy grób powinien mieć swojego dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu.
 11. Wysokości opłat za miejsce grzebalne są dostępne w kancelarii parafialnej gdzie załatwia się wszystkie formalności związane z pogrzebem i pracami na cmentarzu.
 12. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich pozostałych materiałów i gruzu a także naprawy szkód powstałych w czasie robót.
 13. Śmieci wyrzucamy do śmietnika. Zabrania się pozostawiania śmieci poza śmietnikiem lub wyrzucania ich za ogrodzenie cmentarza.
  Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.
Cmentarz został zinwentaryzowany i wprowadzony do systemu komputerowego „Interaktywny Administrator Cmentarzy” zawiera ewidencje zmarłych i grobów. Szukając grobu do wyszukiwarki wpisujemy podstawowe dane zmarłego, którego grobu poszukujemy np. imię, nazwisko, datę urodzin, śmierci adres cmentarza. Po wpisaniu tych informacji pojawi się fotografia nagrobka oraz mapy. Jest to usługa nowoczesna i bardzo praktyczna. Z dowolnego miejsca na świecie można wyszukać osobę pochowaną na naszym cmentarzu, zobaczyć zdjęcie nagrobka a nawet zapalić wirtualny znicz.